Emtech Industrial Repairs BV
Steenovenweg 5
5708 HN Helmond
t. +31 (0) 492 - 472410
f. +31 (0) 848 - 366155

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EMTECH INDUSTRIAL REPAIRS B.V.

Voorwaarden downloaden

 

Artikel 1. Algemeen
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan en overeenkomsten aangegaan door Emtech Industrial Repairs BV (nader te noemen: "wij" of "ons") met de wederpartij(nader te noemen: "de klant"), tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt niet aanvaard. Voor zoveel nodig wordt toepasselijkheid daarvan hierdoor uitdrukkelijk afgewezen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen
1.Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke, in catalogi, circulaires, op onze website of anderszins verspreid zijn illustratief en binden ons niet. Hoewel wij er naar streven deze afbeeldingen en overige specificaties zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn, mogen zij niet worden beschouwd als een exacte voorstelling van hetgeen wij aanbieden.
2.Eventuele afwijkingen van onze afbeeldingen en overige specificaties geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling der zaken te weigeren of enigerlei (schade)vergoeding van ons te verlangen.
3.Toegezonden catalogi, prijslijsten of andere documentatie blijven ons eigendom en dienen op eerste verzoek te worden geretourneerd.

 

Artikel 3. Prijzen
1 De prijzen en prijsopgaven, vermeld in onze offertes, circulaires, advertenties, brieven, website of waarin ook, zijn indicatief en binden ons niet. Facturering geschiedt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, op basis van nacalculatie, waarbij onder andere in rekening kunnen worden gebracht de onderzoekskosten, de gebruikte materialen, de bestede uren en eventueel transportkosten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt de prijs op de dag van levering, zoals door ons aan de klant gefactureerd.
2.Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit vanwege voorzienbare omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen.
3 Al onze prijzen zijn exclusief B.T.W..

 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomsten
1.Overeenkomsten komen tot stand door aanvaarding door ons van de opdracht, hetzij door middel van onze schriftelijke bevestiging of door inname of aanvaarding van de te repareren zaak.
2.Eventuele aanvullende overeenkomsten zijn slechts bindend indien zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

 

Artikel 5. Levering
1.Levering geschiedt af magazijn. Transport van de zaken geschiedt voor rekening en risico van de klant.
2.Wij behouden ons het recht voor bestelde zaken in door ons te bepalen gevallen onder rembours te leveren of voor de afzending betaling te verlangen.
3.Wij behouden ons voorts het recht voor deelleveranties te verrichten.

 

Artikel 6. Leveringstermijn
1. Door ons opgegeven termijnen van levering zijn indicatief en gelden bij benadering. Zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk en met de woorden "fatale termijn" zo is overeengekomen.
2.Wij trachten zoveel mogelijk te leveren binnen de opgegeven termijnen van levering. Bij eventuele overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Zodanige overschrijding geeft de klant bovendien nimmer het recht de ontvangst of betaling der zaken te weigeren, enigerlei vergoeding van ons te verlangen, ontbinding van de overeenkomst te vorderen, danwel enigerlei verplichting die uit de overeenkomst voor de klant mocht voortvloeien niet na te komen of op te schorten.
3.De klant vrijwaart ons voor eventuele vorderingen van derden ten gevolge van een overschrijding van de leveringstermijn.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
1.De eigendom van het door ons geleverde gaat eerst op de klant over indien en nadat deze heeft voldaan al hetgeen hij terzake van krachtens enige overeenkomst aan ons verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten.
2.Het is de klant verboden de door ons geleverde zaken aan derden in (bezitloos) pand te geven, te belenen, in bruikleen of consignatie of bewaring te geven, of op enigerlei andere wijze juridisch of feitelijk onder welke titel dan ook aan derden af te staan of over te dragen voordat alle uit hoofde van enige overeenkomst voortvloeiende vorderingen van ons op de klant zijn voldaan. Het vorenstaande laat echter onverlet het recht van de klant om zaken in de normale, dagelijkse uitoefening van zijn bedrijf te vervreemden.
3.Indien de klant de zaken heeft verkocht en doorgeleverd aan een derde voordat de eigendom op hem is overgegaan, wordt deze derde ten opzichte van ons slechts houder van de zaken. De klant is verplicht een voorbehoud in deze zin bij de doorverkoop en levering te maken. Bovendien cedeert de klant aan ons reeds nu vooralsdan de eventuele vorderingen die hij bij doorverkoop/levering op een derde zal verkrijgen. Deze cessie wordt reeds nu vooralsdan door ons aanvaard.
4.Voor het geval de klant door ons geleverde zaken bewerkt en onze eigendomsrechten door zaaksvorming of anderszins verloren gaan, geeft de klant reeds nu vooralsdan de (bewerkte) zaken aan ons in bezitloos pand, zulks ter garantie voor de nakoming van alle verplichtingen van de klant jegens ons hoe ook genaamd. Zodanig pandrecht wordt reeds nu vooralsdan door ons aanvaard.
5.Wij hebben te allen tijde het recht om van de klant vervangende en/of aanvullende zekerheden te verlangen. De klant zal zodanige zekerheden op ons eerste verzoek verschaffen.

 

Artikel 8. Tekortkoming in de nakoming, faillissement
1.In geval de klant jegens ons tekortschiet in de nakoming van enige verbintenis, onder curatele wordt gesteld of enig aan hem toebehorend vermogensbestanddeel onder bewind wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, alsook in geval van beeindiging van zaken of overlijden van de klant en, indien de klant een rechtspersoon is, ook in geval van ontbinding van deze rechtspersoon, hebben wij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de met de klant gesloten overeenkomst(en) ontbonden te verklaren en onze eigendommen terug te nemen, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
2.In de hiervoor onder 8.1 genoemde gevallen is iedere vordering die wij op de klant hebben terstond opeisbaar.

 

Artikel 9. Garantie
1.Wij garanderen de deugdelijkheid van de door ons uitgevoerde montage-, reparatie, en/of onderhoudswerkzaamheden gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip van het gereedkomen van de werkzaamheden, mits de zaak door ons is getest en dit schriftelijk is bevestigd.
2.De klant is gehouden het aantal en de uiterlijke toestand van het geleverde terstond bij aflevering te controleren. Indien de klant niet binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk bij ons reclameert, zijn de aantallen zoals vermeld op de vrachtbrieven of bijgevoegde facturen bindend en zal voorts niet meer gereclameerd kunnen worden omtrent niet ontvangen zaken of uiterlijk zichtbare beschadigingen.
3.Elke aanspraak op garantie vervalt indien wij niet binnen veertien dagen na optreden van het gebrek, of na het tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, door de klant schriftelijk van het bestaan van het gebrek op de hoogte zijn gesteld en door de klant in de gelegenheid zijn gesteld dit te onderzoeken..
4.Elke aanspraak op garantie vervalt, indien de klant en of derden zonder onze toestemming werkzaamheden aan de zaak heeft hebben verricht.
5.Indien de klant met recht een beroep doet op onze garantieverplichting zullen wij, naar onze keuze, zorgdragen voor kosteloze vervanging of herstel danwel voor teruggave van de prijs. Door ons als juist erkende reclames geven aan de klant geen recht de (gehele) levering te weigeren of betalingen op te schorten.
6.Het beweerdelijk niet-nakomen van onze garantieverplichtingen ontheft de klant niet van zijn verplichtingen. De klant kan bij niet-nakoming danwel niet volledige nakoming van zijn verplichtingen tegenover ons geen aanspraken uit garantie doen gelden.
7.Garanties ten aanzien van reinigingswerkzaamheden worden niet gegeven

 

Artikel 10: Afwijzing aansprakelijkheid
1.Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade.
2.In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken en/of diensten.
3.Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat op grond van de door ons afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomende geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

 

Artikel 11. Overmacht
1.Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen die van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van ons gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 12. Facturering en betaling
1.Indien niet is betaald binnen dertig dagen na factuurdatum, is de klant vanaf dat tijdstip in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. Hij is dan gehouden over het factuurbedrag rente te betalen ter hoogte van 2 procentpunten boven het promessedisconto van De Nederlandsche Bank, doch ten minste ter hoogte van de wettelijke rente. Daarnaast is hij gehouden alle gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van advocaten en deurwaarders te voldoen, berekend conform het Rapport Voorwerk II.
2.Eventuele klachten naar aanleiding van facturen dient de klant binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Een aldus geuite klacht geeft de klant echter nimmer het recht enigerlei verplichting jegens ons niet na te komen of op te schorten.
3.De klant is zonder onze schriftelijke toestemming niet gerechtigd door hem gestelde vorderingen op ons te verrekenen.
4.Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de klant ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatie-opdracht nadrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen eigendom van ons zonder dat de klant op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

 

Artikel 13. Retourzendingen
1.Foutief geleverde zaken dienen binnen veertien dagen na datum van de pakbon te wor-
den geretourneerd onder vermelding van het pakbonnummer. Wordt de levering van het pakbonnummer achterwege gelaten, dan zullen wij crediteren onder aftrek van 15% behandelingskosten.
2.Retourzendingen van zaken anders dan wegens foutieve levering zijn alleen mogelijk indien wij ons daarmee tevoren schriftelijk accoord hebben verklaard. Daartoe dient de klant ons een specificatie toe te zenden onder vermelding van het pakbon- en faktuurnummer waarop de zaken zijn vermeld. Daarna zullen wij beoordelen of en zo ja welke zaken zullen worden teruggenomen. Eventuele creditering zal plaatsvinden onder aftrek van 15% behandelingskosten.
3.In het algemeen kunnen foutief geleverde zaken niet met vertegenwoordigers mee terug worden gegeven.
4.Indien naar aanleiding van een retourzending een creditnota volgt, zal deze ongeacht eventueel plaatsgevonden hebbende prijsveranderingen uitgaan van de prijs op de dag van levering verminderd met, voorzover van toepassing, de percentages genoemd onder 13.1 en 13.2.

 

Artikel 14. Speciale bestellingen
1.Zaken die wij niet op voorraad hebben, kunnen te allen tijde speciaal worden besteld. De klant is verplicht deze speciaal voor hem bestelde zaken onvoorwaardelijk af te nemen. De extra kosten zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 15. Conversie
1.Indien enig beding in deze voorwaarden niet rechtsgeldig mocht zijn, zal daarvoor in de plaats treden een rechtsgeldig beding dat de bedoeling van het oorspronkelijke beding zo dicht mogelijk benaderd.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
1.Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De versie van deze voorwaarden gesteld in de Nederlandse taal is maatgevend.
2.Eventuele geschillen dienen ter beoordeling te worden voorgelegd aan de rechtbank te 's-Hertogenbosch. Deze rechtbank is uitsluitend bevoegd.

Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel
te Eindhoven onder nummer 17192652